اصول علم مواد

علم مواد بخشی از ماده موجود در عالم و به طور دقیق، اجسامی که به علت خواص خود در سازه ها ،ماشینها،وسایل یا مصنوعات کاربرد دارند بررسی می شوند مانند: فلزات ، سرامیکها ،نیم رساناها، ابر رساناها، پلیمرها(پلاستیکها) ،شیشه ها ، دی الکتریکها، فیبرها،چوب، ماسه، سنگ وپس واضح است که در مسیر رشد دانش بشری، از اینکه علم و مهندسی مواد جای خود را در بین سایر موضوعات مورد نیاز یافته است و کوشش می کند که توانایی بشر را گسترش دهد جای تعجبی وجود ندارد.

به طور ساده می توان گفت علم و مهندسی مواد  مشتمل است ایجاد و کاربرد دانش مربوط به ترکیب شیمیایی ،ساختار و تغییر شکل دادن مواد برای به دست آوردن خواص مورد نظر در کاربرد آنها،بنابر این می بینیم که علم و مهندسی مواد موضوع وسیعی است که از یک طرف به دنیای میکروسکوپی اتمها و الکترونها مربوط می شود و از طرف دیگر حالت جامد جسم را به دنیای ماکروسکوپی عمل و کاربرد مواد برای مقابله با مسایل اجتماعی مربوط می کند.

گرچه این علم در کشورما ،ایران، قرنهاست که مورد استفاده قرار می گیرد ولی متاسفانه پس از صنعتی شدن جهان و پیشرفت تکنولوژی ، این علم آمیخته با هنر در کشورمان رونق چندانی نداشته وبی توجهی زیادی نسبت به آن شده که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد  به گونه ای که گرچه کشور ما از کلیه مواد خام غنی می باشد ولی برای تهیه مواد اولیه صنایع گوناگون که بعضاً دارای تکنولوژیهای پیشرفته نیز می باشند دچار مشکل هستیم.

پاسخ دهید