انواع روش های ماهیچه گیری

2

  1. انواع روش های ماهیچه گیری

  2. ماهیچه گیری به روش شل

  3. گزارش کار آزمایشگاه ماهیچه 

    1

  1. انواع روش های ماهیچه گیری

  2. ماهیچه گیری به روش شل

  3. گزارش کار آزمایشگاه ماهیچه

  4. ماهیچه گیری به روش جعبه سرد

  5. کتاب کارگاه ماهیچه گیری

ساده ترین تعریف برای ماهیچه، عبارت است از : ماهیچه ها اشکال مختلف ماسه بوده و طرح قسمتی از قطعه را تشکیل می دهند که با قالبگیری توسط مدل امکان پذیر نیست. بیرون کشیدن مدل از قالب را ایجاد می کند که بتوان در سطوح عمودی این عمل را بآسانی انجام داد. ساخت حفره های داخلی به ماهیچه مربوط بوده و ماهیچه در قسمت داخلی قطعه قرار میگیرد.بعلت استعمال ماهیچه در حفره های داخلی پیچیده ما را قادر می سازد که بتوان مشکل ترین اشکال قطعات را ساخته و اعمال ماشینکاری را حذف نموده و در حقیقت ساخت اشکال غیر ممکن را ممکن نمود.

ماهیچه

core

17082009041ماهیچه راهنما برای قالب
17082009048ماهیچه برشی برای تغذیه
17082009049ماهیچه برشی برای تغذیه
17082009053ماهیچه شل

25421

پاسخ دهید